Regulamin serwisu samochodyużywane.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki jakim podlega korzystanie z Serwisu www.samochodyuzywane.pl, którego operatorem jest Grupa Cichy - Zasada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Wysogotowie (62-081) przy ul. Skórzewskiej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000 881356, NIP: 7812010274, REGON: 386349551, adres e-mail: kontakt@cichy-zasada.pl.
 2. Regulamin umieszczony jest w Serwisie, w sposób który umożliwia jego nieodpłatne pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego Użytkownika w dowolnie wybranym przez niego momencie.
 3. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Usług są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść. Od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług, Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.
 4. Ogłoszenia publikowane w Serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.

§2 DEFINICJE

 1. Ogłoszenia -ogłoszenia informacyjne dotyczące używanych pojazdów mechanicznych, stanowiące zaproszenia do składania ofert przez Użytkowników. Wskazane w Ogłoszeniach dane i ceny są orientacyjne i nie mają wiążącego charakteru.
 2. Polityka plików Cookies - dokument określający zasady wykorzystania przez Serwis pliki Cookies.
 3. Polityka Prywatnościdokument określający sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do świadczenia Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 4. Regulamin - niniejszy regulamin korzystania z Serwisu.
 5. Serwis - strona internetowa www.samochodyuzywane.pl, której administratorem jest Usługodawca.
 6. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną poprzez Serwis na rzecz Użytkowników, opisane w niniejszym Regulaminie.
 7. Usługodawca - Grupa Cichy - Zasada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Wysogotowie (62-081) przy ul. Skórzewskiej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000 881356, NIP: 7812010274, REGON: 386349551, adres e-mail: kontakt@cichy-zasada.pl.
 8. Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis i korzystająca z jego funkcjonalności.

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Usług niezbędne są:
  • dostęp do Internetu,
  • poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa z obsługą plików Cookies,
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej lub aktywnego numeru telefonu komórkowego, w celu skorzystania z Usług w zakresie interaktywnych formularzy kontaktowych i nawiązania kontaktu z przedstawicielami Usługodawcy.
 2. Usługodawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności Serwisu w całości lub w części jego funkcjonalności, w tym w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności serwisowych i konserwacyjnych w zakresie do tego niezbędnym.
 3. Koszty transmisji danych wymaganych do uruchomienia i korzystania z Serwisu pokrywają Użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub dostawcami usług internetowych.

§ 4 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Użytkownik zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się̨ od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć́ na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość́ Serwisu lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Serwisu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie niechcianych wiadomości, a także prowadzenie jakiejkolwiek działalności zabronionej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi w ramach Usług nieodpłatne:
  • zapoznanie się przez Użytkowników z Ogłoszeniami,
  • zapoznanie się przez Użytkowników z certyfikatami technicznymi do przedmiotów Ogłoszeń,
  • nawiązanie kontaktu z przedstawicielami Usługodawcy m.in. poprzez wypełnienie interaktywnych formularzy kontaktowych w celu umówienia się na kontakt z przedstawicielem Usługodawcy, wizytę w salonie, wirtualną wizytę w salonie, umówienie spotkania w celu wyceny pojazdu Użytkownika,
  • dodawanie interesujących Użytkownika Ogłoszeń do wirtualnego garażu i porównywarki Ogłoszeń,
  • korzystanie z wyszukiwarki Ogłoszeń udostępnionych przez Usługodawcę,
  • przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub telefonu na podany przez Użytkownika adres e-mail i/lub numer telefonu, za jego zgodą.
 3. Umowa o świadczeniem usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika. Z kolei Usługa przesyłania informacji handlowych za zgodą Użytkownika świadczona jest do momentu wycofania zgody przez Użytkownika.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Użytkownik może złożyć reklamacje dotyczące zasad świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w zakresie funkcjonalności Serwisu na adres e-mail: kontakt@cichy-zasada.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis nieprawidłowości oraz wskazanie przyczyny reklamacji, a także dane umożliwiające skuteczne poinformowanie osoby ją składającej o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W tym celu składający reklamację powinien wskazać w reklamacji imię i nazwisko oraz adres do doręczeń (korespondencyjny lub elektroniczny).
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Usługodawcę w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • podanie przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy korzystaniu z Usług, w szczególności przy wypełnianiu formularza kontaktowego, które uniemożliwiają kontakt z Użytkownikiem,
  • działanie serwerów poczty elektronicznej Użytkownika, urządzenia mobilnego Użytkownika oraz łącz teleinformatycznych, z których korzystają Użytkownicy.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Serwisu oraz Usług, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Usługodawcy lub innych osób.

§ 7 PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie informacje i treści udostępniane w Serwisie w tym m.in. nazwy, zdjęcia, grafiki, logotypy, a także kolorystyka i układ witryny stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich należących do Usługodawcy.
 2. Z informacji i treści, o których mowa w ust. 1 powyżej, Użytkownik może korzystać wyłącznie w granicach dozwolonego użytku prywatnego, w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy prawa. Nie jest w szczególności dopuszczalne wykorzystywanie Serwisu jako podstawy do prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej lub reklamowej, opartej o zawarte w Serwisie informacje i narzędzia.
 3. Usługodawca nie wyraża zgody na kopiowanie, zwielokrotnianie, modyfikowanie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości udostępnionych Użytkownikowi, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie publikować materiałów ani informacji mogących naruszać prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich, a także nie zamieszczać treści promujących w jakiejkolwiek postaci działalność Użytkownika lub podmiotów trzecich.
 5. Użytkownik oświadcza, że zamieszczone przez niego zdjęcia w ramach funkcjonalności Serwisu, dotyczącej wyceny pojazdu, są wolne od wszelkich wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz że posiada wszelkie prawa do tych materiałów, w szczególności majątkowe prawa autorskie lub prawa pokrewne. Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać w formularzu kontaktowym zdjęć z wizerunkiem osób i przedstawiających inne treści niż przedmiot wyceny - pojazd mechaniczny.

§ 8 OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności Użytkowników, a także zasady korzystania przez Serwis z plików Cookies określa kolejno dokument Polityka Prywatności i Polityka plików Cookies.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn rozumianych jako:
  • zmiany przepisów prawa, a także wydania przez uprawniony organ orzeczenia, które wymagają odpowiedniej zmiany Regulaminu – w zakresie do tego niezbędnym,
  • konieczności zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Serwisu i zapobiegania nadużyciom – w zakresie do tego niezbędnym,
  • konieczności ochrony uzasadnionych interesów Użytkowników – w zakresie do tego niezbędnym,
  • wprowadzenia nowych funkcjonalności, zmiany i rozszerzania istniejących funkcjonalności Serwisu – w zakresie do tego niezbędnym,
  • zmiany warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • konieczności usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie,
  • zmiany danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie,
  • zmiany zasad świadczenia Usług lub rozpatrywania reklamacji.
 1. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez ogłoszenie w Serwisie lub drogą elektroniczną.
 2. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na prawa nabyte przez Użytkownika przed taką zmianą, które są realizowane na dotychczasowych zasadach.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim a Usługodawcą m.in. poprzez zwrócenie się do (i) powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, (ii) stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej, (iii) wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej, a także (iv) europejskiej platformy ODR. Informacje dla konsumentów, w tym szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Prawem właściwym dla świadczenia Usług jest prawo polskie, a sądami - sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będącym przedsiębiorcą, do którego nie mają zastosowanie przepisy dotyczące ochrony konsumentów zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Regulamin obowiązuje od 1 grudnia 2021 r.

Dołącz do tysięcy klientów, którzy już wybrali dla siebie lub dla swojej firmy nowe i używane samochody dostępne na naszej platformie.