Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego w domenie samochodyuzywane.pl
 2. Administratorem danych osobowych jest Grupa Cichy - Zasada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Wysogotowie (62-081) przy ul. Skórzewskiej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000 881356, NIP: 7812010274, REGON: 386349551 (dalej Grupa Cichy-Zasada).
 3. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się
 1. Dane osobowe przetwarzane się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 2. Dane osobowe użytkowników serwisu będą przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niegodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Dane osobowe użytkowników serwisu przetwarzane będą w następujących celach:
 • umożliwienia użytkownikowi umówienia się na bezpośrednią rozmowę z konsultantem w jednym z salonów Grupy Cichy-Zasada (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • komunikacji z użytkownikiem, w tym przesyłania odpowiedzi na kierowane pytania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • prowadzenia działań marketingowych poprzez przesyłanie informacji handlowych i marketingowych, za pośrednictwem kanału komunikacji, na który użytkownik dobrowolnie wyraził zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Grupy Cichy-Zasada polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. W każdym z powyższych celów podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędnego do jego realizacji.

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie są przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej niż rok od momentu zebrania tych danych.
 2. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych będą przetwarzane do czasu wycofania zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Odbiorcy danych

 1. Dane mogą być przekazywane innym odbiorcom będącymi podmiotami przetwarzającymi – świadczącymi usługi na nasze zlecenie i w naszym imieniu, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, organizacji i realizacji wydarzeń, call center, transportowych, archiwizacji, obsługi korespondencji, audytorom, profesjonalnym doradcom.
 2. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na nasze zlecenie mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, operatorzy transakcji płatniczych.
 3. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarzy ani do organizacji międzynarodowych.

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Użytkownik serwisu ma prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych odbywającego się w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes administratora,
 • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej odwołaniem.
 1. Użytkownik serwisu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa lub wolności.
 2. Wszystkie wnioski, o których mowa w punkcie 1 powyżej można składać do Inspektora ochrony danych na adres iod@cichy-zasada.pl

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik decydując się na korzystanie z wybranych funkcjonalności serwisu akceptuje opisane w niniejszym dokumencie warunki.
 2. Grupa Cichy-Zasada zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności, jednocześnie zapewniając, że prawa użytkowników wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone przez ich zgody.

Dołącz do tysięcy klientów, którzy już wybrali dla siebie lub dla swojej firmy nowe i używane samochody dostępne na naszej platformie.